นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565  (ฉบับล่าสุด)

โปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบาย”) อย่างละเอียด เนื่องจากนโยบายฉบับนี้ทำขึ้นและมีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างบริษัท สวัสดีโสภณพิชิต จำกัด  (“บริษัทฯ”) และท่านในฐานะผู้ใช้บริการของบริษัทฯ

 

เนื่องด้วยบริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามเงื่อนไขรายละเอียดที่ระบุดังต่อไปนี้

 

 1. คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ โดยเป็นไปตามคำกัดความภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผู้ให้ความยินยอม

“บริษัทอื่นๆ ในเครือเดียวกัน” หมายถึงบริษัทที่บริษัทฯ/หรือผู้หุ้นร้อยละ 25 ของบริษัทฯ ถือหุ้นของบริษัทนั้นอยู่ หรือบริษัท/หรือผู้หุ้นร้อยละ 25 ของบริษัทนั้นถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่

 1. ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลฯ ของท่าน (ก) ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ และ/หรือ (ข) ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการให้ความยินยอมตามข้อ (ก) นั้นท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ท่านได้ให้ไปก่อนหน้านี้แล้ว

 1. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

        1.1      การจัดเก็บโดยตรงจากผู้ใช้บริการ

ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ โดยตรงผ่านขั้นตอนการสมัครใช้บริการ การติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล การกรอกแบบฟอร์ม การร้องเรียน การร่วมกิจกรรม การทำแบบสำรวจความคิดเห็น (Survey) หรือให้ความเห็น/คำติชม ทั้งในรูปแบบกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์                  )

 

1.2      การจัดเก็บโดยอัตโนมัติ

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้ ระบบปฏิบัติการ ข้อมูลกิจกรรม รูปแบบการเข้าชม พื้นที่การใช้งาน ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Browsing) หรือข้อมูลเทคนิคอื่นใด โดยอาศัยการจัดเก็บผ่านการใช้งานคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูนโยบายการใช้คุกกี้

1.3      การจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น

บริษัทฯ อาจมีการจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่นโดยอาศัยฐานทางกฎหมายเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการแก่ท่าน เช่นธนาคารพาณิชย์ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร หรือ ร้านค้าอื่นๆ เป็นต้น

 

 1. 2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดเก็บ

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้

2.1      ข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้บริการหรือสมัครใช้บริการ

(1)       ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อและนามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย

(2)       ข้อมูลของบัญชีสื่อโซเชียลมีเดียที่ใช้ในการลงทะเบียนใช้บริการหรือติดต่อใช้บริการ (ถ้ามี) เช่น ชื่อบัญชี รูปภาพ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ของบัญชี

(3)       ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์

(4)       ข้อมูลอื่นใดที่ท่านได้แจ้งแก่บริษัทฯ (ถ้ามี)

 

2.2      ข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงิน

(1)       ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการชำระค่าสินค้าและบริการ ประวัติการสั่งซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ประวัติการชำระเงิน หลักฐานการชำระเงิน และรายละเอียดการรับประกัน/เคลมประกัน ส่วนลด ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร ชื่อธนาคารพาณิชย์ของบัญชีธนาคาร ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ที่ผูกกับบัตรเครดิต/เดบิต เป็นต้น

 

2.3      ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับข้อร้องเรียนและข้อพิพาท

(1)       ข้อมูลด้านการบริหารจัดการงานเรื่องร้องเรียนและข้อพิพาท เช่น ข้อมูลการตรวจสอบ การสืบสวนสอบสวนพฤติกรรมทุจริต หรือขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ ข้อมูลการพิจารณาและลงโทษทางวินัย การดำเนินคดี และการใช้สิทธิทางกฎหมายเกี่ยวกับพนักงาน/ลูกจ้าง รวมถึงข้อมูลรายงานกรณีที่มีการส่งรายงานแก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

 

 

2.4      ข้อมูลส่วนบุคคลด้านเทคนิค

(1)       ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน (ถ้ามี) เช่น ชื่อบัญชีการใช้งาน (Account Name) ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน รหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password)

(2)       ข้อมูลการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์หรือช่องทางการให้บริการของบริษัทฯ เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกและใช้งานระบบ ข้อมูลตำแหน่ง เป็นต้น

(3)       ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการแก่ท่าน  

2.5      ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ กรุ๊ปเลือด ความคิดเห็น ทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ 

2.6      ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

            ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ได้แก่

(1)       ข้อมูลการติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ

(2)       ข้อมูลด้านการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ

(3)       ภาพและเสียงที่ได้รับการบันทึกผ่านกล้องวงจรปิด ภาพถ่าย บันทึกภาพ และบันทึกเสียงการสนทนา

 

 1. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (“การประมวลผลข้อมูล”) เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล”)

วัตถุประสงค์/กิจกรรม

ฐานการประมวลผลข้อมูล

1. การบริหารจัดการเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการ การประสานงาน การติดต่อสื่อสาร และการดำเนินงานอื่นใดตามขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อให้บริการแก่ท่านตามข้อตกลงการใช้บริการระหว่างท่านและบริษัทฯ  โดยรวมถึงสัญญาหรือข้อตกลงอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงการใช้บริการดังกล่าวด้วย

ฐานสัญญา/ฐานความยินยอม (กรณีข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน)

2. การประชาสัมพันธ์และการตลาด

การแจ้งข้อมูลหรือนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ เหตุการณ์สำคัญ หรือกิจกรรมของบริษัทฯ รวมถึงสิทธิประโยชน์ รายการส่งเสริมการขาย การเชิญชวนเข้าร่วมงานกิจกรรมหรือโครงการผ่านช่องทางการติดต่อของผู้ใช้บริการ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาวิจัย การทำโฆษณาและการตลาด ซึ่งอาจรวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างนิสัยกับพฤติกรรม ความชอบ ความคิดของผู้ใช้บริการ เพื่อนำไปทำการตลาดและการโฆษณาแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Marketing)

ฐานความยินยอม

3. การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการ

การดำเนินการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการสำรวจและสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบและทดลอง และการดำเนินการอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

4. การวางแผนและบริหารจัดการธุรกิจ

การวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน การคาดการณ์ และการดำเนินการอื่นใดเพื่อบริหารจัดการการประกอบธุรกิจและการขยายกิจการ

ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

5. การบริหารจัดการด้านการเงิน

การดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับการชำระค่าสินค้าและบริการของผู้ใช้บริการ การบริหารจัดการเรื่องภาษีอากรและหลักฐานทางภาษี

ฐานสัญญา/ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

6. การบริหารความเสี่ยงและการจัดการข้อร้องเรียน

การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ข้อพิพาท และคดีความ รวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริง การสืบสวนสอบสวน การพิจารณา และการลงโทษ

ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

7. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

การดำเนินการเพื่อประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ข้อมูล และทรัพย์สินของท่านและบริษัทฯ

ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

8. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ

การดำเนินการเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือระเบียบของหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจซึ่งไม่จำกัดแต่เพียงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือคำสั่งจากหน่วยงานรัฐ รวมถึงการปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย

ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

9. การใช้สิทธิตามกฎหมายของบริษัทฯ

การดำเนินการเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การดำเนินคดีต่าง ๆ ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมายของบริษัทฯ 

ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

10.การป้องกันภยันอันตราย

การดำเนินการด้วยความสุจริตว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถให้ความยินยอมเพื่อเปิดเผยข้อมูลในขณะนั้นได้ และไม่มีวิธีการอื่นใดที่จะช่วยป้องกันหรือระงับอันตรายดังกล่าวได้แล้ว

ฐานป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

 1. 4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

      บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนของท่านภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลแก่บุคคลดังต่อไปนี้

4.1      กลุ่มบริษัทในเครือของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงบุคลากรของบริษัทในเครือดังกล่าว โดยบริษัทฯ อาจมอบหมายให้บริษัทในเครือเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลให้แก่บริษัทฯ

4.2      บุคลากรของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานรายอื่นของบริษัทฯ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลตามประกาศฉบับนี้ โดยบริษัทฯ จะจำกัดเฉพาะพนักงานที่มีสิทธิเข้าถึงและเปิดเผยแก่พนักงานดังกล่าวเท่าที่จำเป็นตามหลักรู้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น (Need to Know Basis)

4.3      ผู้ให้บริการภายนอก

บริษัทฯ อาจใช้บริการผู้ให้บริการภายนอกที่จำเป็นในการประกอบกิจการของบริษัทฯ และการให้บริการแก่ท่านภายใต้วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล เช่น ผู้ให้บริการภายนอกเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล ผู้ให้บริการคลาวด์สำหรับการสำรองข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล (Cloud Service Provider) ผู้ให้บริการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง เป็นต้น รวมถึงการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกเพื่อพัฒนาหรือเพิ่มฟังก์ชันการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ เช่น ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินอื่น เป็นต้น ตลอดจนที่ปรึกษาและผู้ให้บริการด้านวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาและสำนักงานกฎหมาย ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก เป็นต้น

4.4      หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่จำกัดแต่เพียงกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกรณีที่เป็นคำสั่งจากหน่วยงานรัฐหรือศาล รวมถึงการปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมาย การใช้สิทธิตามกฎหมายของบริษัทฯ

4.5      หน่วยงานหรือบุคคลอื่น

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลอื่น ได้แก่ สถาบันการเงิน ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง และ/หรือ นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์/นิติสัมพันธ์ด้วยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล

 1. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาการให้บริการ และจัดเก็บต่อไปอีก ปี นับจากการยุติความสัมพันธ์ระหว่างท่านและบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่มีความจำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลแล้ว เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ ต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งจากหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการบังคับใช้สิทธิตามกฎหมายหรือสัญญาตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

 1. ความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯ จะใช้ความระมัดระวังอย่างเหมาะสมในการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะปฏิบัติตามวิธีการและหลักการที่สอดคล้องกับที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันการเข้าถึง ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งกรณีที่เป็นการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบเอกสารกระดาษและแบบอิเล็กทรอนิกส์  อย่างไรก็ตามหากท่านมีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ มีข้อบกพร่องหรือมีความเสี่ยงที่จะมีการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบได้ทันทีตามช่องทางการติดต่อที่ระบุในข้อ 12

 1. สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

7.1      สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access)

สิทธิในการขอเข้าถึง หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

7.2      สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)

สิทธิขอตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โดยไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

7.3      สิทธิในการคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

            สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการดังกล่าวในกรณีดังต่อไปนี้

(1)       กรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบบุคลโดยอาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลภายนอก หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการยกข้อต่อสู้ตามกฎหมาย

(2)       บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดแบบตรง

(3)       บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ

7.4      สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

7.5      สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

ในกรณีที่บริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมแล้ว ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือเพิกถอนความยินยอมในการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ อาจส่งผลให้ท่านถูกจำกัดสิทธิบางอย่างหรือส่งผลให้บริษัทฯ อาจไม่สามารถบริหารจัดการหรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์/กิจกรรมที่ท่านได้ปฏิเสธหรือเพิกถอนความยินยอมได้อย่างสมบูรณ์หากข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อบริษัทฯ ในการดำเนินการนั้น

7.6      สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure)

สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1)       ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลที่กำหนดไว้ในข้อ 3

(2)       ท่านขอถอนความยินยอมที่เป็นฐานในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป

(3)       ท่านได้คัดค้านการประมวลผลตามข้อ 7.3

(4)       เมื่อมีการเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

กรณีที่ระบุไว้ข้างต้นนี้จะไม่นำมาใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพื่อจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือสถิติ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ หรือประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ปฏิบัติตาม หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

7.7      สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)

สิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้

(1)       บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ

(2)       กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลายตามข้อ 7.6 แต่ท่านประสงค์ให้ระงับการใช้แทน

(3)       บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป แต่ท่านมีความจำเป็นและขอให้บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

(4)       บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามข้อ 7.3 (1)  หรือตรวจสอบตามข้อ 7.3 (3) เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของท่านตามข้อ 7.3

7.8      สิทธิในการร้องเรียนหน่วยงานกำกับดูแล (Right to File Complaint)

ในกรณีที่บริษัทฯ ลูกจ้าง หรือพนักงานอื่นของบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ (+66) 02-142-2233

 1. ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

        ท่านอาจได้รับผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดดังนี้

8.1      กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมโดยอาศัยฐานสัญญาและฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามสัญญาและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในวัตถุประสงค์ข้อ 3 ในกรณีที่ท่านปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลที่อาศัยฐานทางกฎหมายดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่สามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับการให้บริการหรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลสำหรับการนั้นให้แก่ท่านได้ เช่น การให้บริการและจัดส่งสินค้าแก่ท่าน การดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินของท่าน เป็นต้น จนกว่าท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นแก่บริษัทฯ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

8.2      กรณีข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ

            ในกรณีทีท่านปฏิเสธหรือเพิกถอนการให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งมิใช่ข้อมูลส่วนบุคคลกรณีในข้อ 8.1 การปฏิเสธหรือเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวอาจทำให้ท่านไม่ได้รับหรือไม่สามารถใช้สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ประโยชน์ตอบแทน หรือสิ่งอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านปฏิเสธหรือเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวจำเป็นสำหรับการดำเนินการนั้น                            

 1. การสื่อสารทางการตลาด

ในกรณีที่ท่านได้รับจดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารประเภทอื่นๆ ทั้งในรูปแบบเอกสารกระดาษและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ หรือแจ้งข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หากท่านไม่ประสงค์จะได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวท่านสามารถยกเลิกการรับสื่อทางการตลาดเหล่านั้นได้ตามวิธีการขั้นตอนที่ระบุในเอกสารที่ส่งมานั้น

 1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

นโยบายฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการของบริษัทฯ เท่านั้น หากท่านเข้าสู่หรือใช้บริการเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่น แม้จะเข้าถึงผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางให้บริการของบริษัทฯ ก็ตาม ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มนั้นแยกจากนโยบายฉบับนี้อย่างสิ้นเชิง

 1. เรื่องอื่นๆ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย โดยบริษัทฯ มีสิทธิแก้ไขเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญผ่านช่องทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ กรณีที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทฯ อาจขอความยินยอมจากท่านก่อนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ใหม่นั้นหากเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอความยินยอม อย่างไรก็ตามท่านเข้าใจเป็นอย่างดีและยอมรับว่าเป็นหน้าที่ของท่านในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยที่ท่านสามารถตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ

 1. ช่องทางการติดต่อกับบริษัทฯ

หากท่านมีความประสงค์จะติดต่อกับบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประสงค์ใช้สิทธิต่างๆ ของท่านตามที่ระบุในนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ที่อยู่ตามไปรษณีย์:        

บริษัท สวัสดีโสภณพิชิต จำกัด

        เลขที่ 319/1 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

        โทร. 02-662-1901

      ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ p.arunthip@sawasdeesophonpichit.com